03
Авг

Публикувани протоколи и решение

00533-2020-0011

Публикувани протоколи на комисията и Решение № З-492/31.07.2020 г. по обществена поръчка (публично състезание) с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции

Съобщение към поръчка: