26
Ное

Разширение на антиобледенителна площадка изток

00533-2014-0025

 Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи съгласно одобрен работен проект за етап 2 - подобект 2: Разширение на антиобледенителна площадка изток”.