08
Окт

резервни-части-слсот-2019

08/10/2019

00533-2019-0039

„Летище София” ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет Изпълнение на постоянни доставки на резервни части и консумативи, срещу заявки на възложителя, предназначени за поддръжка и ремонт на средства от специална летищна и самолетообслужваща техника, ползвана на Летище София”, по обособени позиции.   

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 04.11.2019г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 05.11.2019г.