07
Апр

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за извършена промяна в документацията за възлагане на обществена поръчка

00533-2020-0010

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за извършена промяна в документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски консумативи – хартия“ и променена документация за поръчката. 

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 29.04.2020г.

Дата на отваряне на офертите: в 14:00 часа на 30.04.2020г.  в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, етаж 2.

Съобщение към поръчка: