01
Сеп

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА РЕШЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП

00533-2020-0011

  Съобщение за връчване на решение № З-492/31.07.2020 г. на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП

   (Закона за обществени поръчки) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

      „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и                                          пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции“

Съобщение към поръчка: