13
Дек

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

00533–2019-0043

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 На 18.12.2019 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, Терминал 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка (публично състезание) с предмет „Доставка на антиобледенителни продукти за обработка на писта за излитане и кацане (ПИК), пътеки за рулиране (ПР), перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на летище София, за срок от една година“, по обособени позиции

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Съобщение към поръчка: