09
Юли

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

00533-2020-0011

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На 14.07.2020 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, Терминал 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка (публично състезание) с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции.

Съобщение към поръчка: