18
Мар

СЪОБЩЕНИЕ

00533–2020-0002

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

            На 23.03.2020 г. от 14:00 часа, в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, Терминал 1,  „Заминаващи пътници”, административен етаж 2, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високоефективно LED осветление в техническите зони на Терминал 2“

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1от ППЗОП.

Съобщение към поръчка: