04
Авг

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ФАКТИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

,,Летище София” ЕАД, уведомява всички заинтересовани лица, че въз основа на подадена жалба с искане за налагане на временна мярка спиране за обществена поръчка с предмет: ,,Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати, необходими за специализираните противопожарни автомобили на летище София”, открита с Решение № 356 от 30.06.2014 г. е подадено уведомление до АОП. С вписване на информацията в регистъра на АОП статусът на процедурата е спряна.

При процедура в статус ,,спряна” Възложителят временно не извършва действия като продажба на документация и даване на разяснения. 

Съобщение към поръчка: