01
Юли

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на самолетообслужваща техника в две обособени позиции

     ,,Летище София” ЕАД отправя тази публична покана по реда на чл.290 от Търговския Закон до неопределен кръг търговци да направят оферта за изпълнение на частна поръчка с предмет ,,Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на самолетообслужваща техника в две обособени позиции”, съобразно условията на поръчката определени в поканата и приложенията към нея. Състезателен критерий: най-ниска цена. Документацията може да бъде получена от линка Документи по-долу, както и от деловодството на ,,Летище София” ЕАД. Място и срок за подаване на оферти:  в деловодството на „Летище София” ЕАД, гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 – „Заминаващи пътници”, административен етаж 2, стая № 25, в срок до 17:00 часа на 20 (двадесетия) работен ден, считано от деня, следващ датата на публикуване на поканата на сайта на „Летище София” ЕАД  (всеки работен ден до 17:00 часа на 29.07.2015 г.).

Оферти след указания срок не се приемат.