17
Юли

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на два броя големи, нови пътнически перонни автобуси

,,Летище София” ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон отправя покана до неопределен кръг търговци за изпълнение на частна поръчка с предмет: ,,Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на два броя големи, нови пътнически перонни автобуси”

Краен срок за получаване на документация и подаване на оферти  -  14.08.2017 г. /17:00 часа/

Офертите ще бъдат отворени от комисия, назначена със заповед на възложителя, в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 – „Заминаващи пътници”, административен етаж 2 на 15.08.2017 г. от 14:00 часа.

Пълната документация може да бъде изтеглена от сайта на „Летище София” ЕАД (няма задължително изискване за получаване на документация от деловодството):  www.sofia-airport.bg, Профил на купувача, Процедури /Покани/ по чл. 290 от ТЗ (линк Документи по-долу).