09
Юни

Доставка и гаранционен сервиз на един брой настолен Вълново-дисперсионен Ренгено Флуорисцентен анализатор, предназначен за определяне съдържанието на сяра в авиационните горива

ПОКАНА

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД отправя тази публична покана по реда на чл. 290, ал.1 от Търговския закон до неопределен кръг търговци да направят оферта за „Доставка и гаранционен сервиз на един брой настолен Вълново-дисперсионен Ренгено Флуорисцентен анализатор, предназначен за определяне съдържанието на сяра в авиационните горива”, съобразно условията на поръчката, определени в поканата и приложенията към нея, Състезателен критерий: най-ниска цена, Място на изпълнение - летище София, бул. „Христофор Колумб” 1, складова база към отдел ГСМ. Документацията се получава всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа от деловодството на адрес -  гр. София, Аерогара София, бул. “Хр. Колумб” № 1 или на линка Документи по-долу. Място и срок за подаване на офертите: в горепосочената служба, всеки работен ден и краен срок не по-късно от 17:00 часа на петнадесетия работен ден, считано от деня, следващ датата на публикуване на настоящата покана, т.е. до 17:00ч. на 30.06.2014г. Оферти след указания срок не се приемат.