12
Юни

Доставка на антиобледенителни машини

Покана

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД отправя тази публична покана по реда на чл. 290, ал.1  от Търговския закон до неопределен кръг търговци да направят оферта за "Изработка, доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на два броя антиобледенителни машини за въздухоплавателни средства", съобразно условията на поръчката, определени в поканата и приложенията към нея. Състезателен критерий: най-ниска цена. Документацията може да бъде получена от линка Документи по-долу. Място и срок за подаване на офертите: в деловодството на „Летище София” ЕАД, адрес -  гр. София, бул. “Хр. Колумб” № 1, всеки работен ден и краен срок не по-късно от 17:00 часа на двадесетия работен ден, считано от деня, следващ датата на публикуване на настоящата покана /10.07.2015/. Оферти след указания срок не се приемат.