04
Юли

Доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства, извършвани за срок от 12 месеца

СЪОБЩЕНИЕ

 

            ,,Летище София” ЕАД отправя публична покана по чл. 290 от Търговския закон до неопределен кръг търговци за подаване на оферта за изпълнение на частна поръчка с предмет: „Доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства, извършвани за срок от 12 месеца

Краен срок за подаване на оферти: в деловодството на посочения в поканата адрес, не по-късно от 17.00 часа на десетия работен ден, считано от деня, следващ деня на публикуването на поканата в интернет страницата на възложителя: www.sofia-airport.bg.

Място и дата на отваряне на офертата: офертите ще бъдат отворени от комисия назначена със заповед на Възложителя в заседателната зала на „Летище София” ЕАД с адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” – административен етаж 2 в 14:00 часа на първия  работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти.

  Пълната документация на поръчката се изтегля от сайта на „Летище София” ЕАД -  www.sofia-airport.bg

            Краeн срок за подаване на оферти е 17:00 часа на 18.07.201г.