06
Авг

Оферта за система за полетен контрол DCS

ПОКАНА

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД отправя тази публична покана по реда на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон до неопределен кръг търговци да направят оферта за система за полетен контрол /DCS/, съобразно условията на поръчката, определени в поканата и приложенията към нея. Състезателен критерий: най-ниска цена, Място на изпълнение - летище София, бул. „Христофор Колумб” 1. Документацията се получава всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа от деловодството на адрес -  гр. София, Аерогара София, бул. “Хр. Колумб” № 1 или на линка Документи по-долу. Място и срок за подаване на офертите: в горепосочената служба, всеки работен ден и краен срок не по-късно от 17:00 часа на тридесетия работен ден, считано от деня, следващ датата на публикуване на настоящата покана /17.09.2014/. Оферти след указания срок не се приемат