12
Дек

стоков-контрол-2019

12/12/2018

„Летище София“ ЕАД, на основание чл. 4, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Вътрешните правила за прогнозиране, планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в „Летище София” ЕАД, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет: Извършване на стоков контрол на стоките, предназначени за продажба в магазините и на петролните продукти, доставяни на „Летище София” ЕАД“.

 Срок за подаване на оферти – 27.12.2018 г. /17:00 часа/

 Отваряне на офертите – 28.12.2018 г. от 14:00 часа