20
Юли

Удължаване на срока за подаване на оферти по обществена поръчка

20/07/2017

„ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, на основание чл. 38 от Вътрешни правила за планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени  и частни поръчки и  чл. 290 от Търговския закон, във връзка с Покана с изх. №100-13193/04.07.2017 г. за събиране на оферти за частна поръчка с предмет: „Доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства, извършвани за срок от 12 месеца” , уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за представяне на оферти се удължава със 7 /седем/ работни дни, считано от деня следващ датата на публикуване на съобщението, а именно - до 17.00 часа на 31.07.2017 г.

     Пълният текст на поканата и приложенията към нея са достъпни в интернет на адрес: www.sofia-airport.bg/профил на купувача /процедури по чл. 290/.