АВТОМОНТЬОР

"Летище София" ЕАД

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

„АВТОМОНТЬОР”

В ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ И ГСМ”

КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 • Познава и спазва нормите и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност;
 • Познава устройството и принципа на действие на МПС и кари и технологията за извършване на техническо обслужване и текущи ремонти;
 • Работи с повдигателни съоръжения и различни електрически и пневматични машини и инструменти;
 • Познава измервателните уреди и може да работи с тях.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за изпълнението на горепосочените функции и задължения;
 • Носи отговорност за опазване на фирмената тайна;
 • Носи отговорност за спазването на ЗЗБУТ;
 • Носи имуществена отговорност за зачислените технически средства;
 • Носи отговорност за качеството на извършените ремонти;
 • Отговаря за състоянието и съхранението на зачислените му машини, стендове и инструменти;
 • Отговаря за икономичното използване на резервни части, материали и ел. енергия;
 • Носи дисциплинарна отговорност.

ИЗИСКВАНИЯ:

Квалификационни изисквания:

 • Образование - средно техническо;
 • Допълнителна квалификация – курсове за преквалификация.

Професионален опит - най-малко 3 /три/ години като автомонтьор.

Знания:

 • Да познава устройството и принципа на действие на МПС и кари и технологията за извършване на техническо обслужване и текущи ремонти;
 • Да има познания по механика, електротехника и шлосерство;
 • Да има опит и познания за работа с  измерителни инструменти.

Лични качества - издръжливост, инициативност, умение за работа в екип.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:          

 • Възможност за работа в солидна компания в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни придобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 08.04.2019г. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected].

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.