ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР И ДРУГА ПЕРОННА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТОЙ И ТОВАРАЧ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ"ЕАД

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 „ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР И ДРУГА ПЕРОННА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТОЙ И ТОВАРАЧ“

В ДИРЕКЦИЯ „НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Познава условията за обслужване на отделните авиокомпании и своевременно се информира за настъпили промени;
 • Разчитане, анализиране на багажни етикети, технологични инструкции по затоварване и разтоварване на багажи, товари и поща;
 • Сортиране, разпределение, подреждане, броене, натоварване и разтоварване, преместване, пренасяне, превозване на багажи, товари и поща;
 • Навременното и безопасно обслужване на ВС и спазване времето за обслужване според установения норматив за време, отбелязан в ежедневното разписание;
 • Проверява и подготвя за работа техниката за превоз на багажи и товари;
 • Следи за правилната експлоатация на средствата, с които работи, и спазва инструкциите за работа с тях, както и инструкциите за обслужване на ВС;
 • Изпълнява трудовите си задължения, като предлага висока култура на обслужване, проявява добронамереност, учтивост, коректност и съпричастност към колегите;
 • Поддържа висока професионална  квалификация;
 • Уведомява своевременно прекия си ръководител за възникнали проблеми и получени оплаквания;
 • Подпомага колегите си и не допуска прояви, които могат да навредят на интересите и престижа на дружеството.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения;
 • Спазва графика за работа и работно време;
 • Отговаря за безопасноста на труда и спазване реда и дисциплината.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование – Средно;
 • Желателно е ползването на чужд език;
 • Свидетелство за управление на МПС категория – В.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:          

·          Възможност за работа в солидна компания в екип от професионалисти при много добри условия;

·          Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;

·          Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 05.04.2019. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected].

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.