ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР И ДРУГА ПЕРОННА МЕХАНИЗАЦИЯ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР И ДРУГА ПЕРОННА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТОЙ И ТОВАРАЧ КАРГО

В ДИРЕКЦИЯ „НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Познава условията за обслужване на отделните авиокомпании и своевременно се информира за настъпили промени;
 • Разчитане, анализиране на багажни етикети, технологични инструкции по затоварване и разтоварване на багажи, товари и поща;
 • Сортиране, разпределение, подреждане, броене, натоварване и разтоварване, преместване, пренасяне, превозване на багажи, товари и поща;
 • Навременното и безопасно обслужване на ВС и спазване времето за обслужване според установения норматив за време, отбелязан в ежедневното разписание;
 • Проверява и подготвя за работа техниката за превоз на багажи и товари;
 • Следи за правилната експлоатация на средствата, с които работи, и спазва инструкциите за работа с тях, както и инструкциите за обслужване на ВС;
 • Изпълнява трудовите си задължения, като предлага висока култура на обслужване, проявява добронамереност, учтивост, коректност и съпричастност към колегите;
 • Поддържа висока професионална  квалификация;
 • Уведомява своевременно прекия си ръководител за възникнали проблеми и получени оплаквания;
 • Подпомага колегите си и не допуска прояви, които могат да навредят на интересите и престижа на дружеството.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения;
 • Спазва графика за работа и работно време;
 • Отговаря за безопасността на труда и спазване реда и дисциплината.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование – средно.
 • Свидетелство за управление на МПС категория – В.
 • За предимство ще се приеме ползването на чужд език.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:          

 • Възможност за работа в солидна компания в екип от професионалисти при много добри условия.
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни придобивки.
 •  Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че „Летище София“ е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №:1 или на посочения e-mail: [email protected] в срок до 11.11.2019 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.