ВОДОПРОВОДЧИК, ВЪТРЕШНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

„ВОДОПРОВОДЧИК, ВЪТРЕШНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ТОЙ И РАБОТНИК РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА“

В ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ”  КЪМ „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Отговаря за поддръжката в постоянна експлоатационна готовност на В и К мрежи, инсталации и други;
 • Отговаря за нормалната и безаварийна работа на съоръженията, като работи съгласно инструкцията на производителя. Следи за технологичните показатели на водата, нивото на водата в резервоарите, изправността на монтираните машини, съоръжения и уреди;
 • Следи за нивото на водата от кота 507 до 507.50;
 • Извършва аварийни ремонти и текуща поддръжка :

                          - подмяна на душове, батерии, сифони;

                          - подмяна на тоалетни чинии и казанчета;

                             - направа на водопроводни и канализационни отклонения;

                          - монтаж на бойлери /без ел. части/;

                          - подмяна и ремонт на водопроводните кранове и ППО хидранти;

 • Изпълнява всички разпореждания на прекия си ръководител, които не нарушават технологията на работа;
 • Изпълнява всички видове работи по поддръжка на сградния фонд на „Летище София“ ЕАД;
 • При необходимост и разпореждане, участва съвместно със снабдител при избора и закупуване на необходимите части и преспособления за ремонт и В и К.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Спазва всички норми и правила за безопасност на труда;
 • Работи с необходимото работно облекло;
 • Спазва всички изисквания за пожарна и аварийна безопасност;
 • Реагира незабавно и започва работа при аварии;
 • Отговаря за качественото изпълнение на ремонтните дейности;
 • Отговаря за спазване на инструкцията, регламентираща работата на съоръженията към помпена станция;
 • Носи имуществена, дисциплинарна и наказателна отговорност.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: средно; средно професионално;
 • Професионален опит – не по-малко от 1 /една/ година като водопроводчик;
 • Знания: теоретични и практически знания относно техническите съоръжения;
 • Други умения: извършва работата си качествено и в срок, като правилно експлоатира съоръженията и агрегатите за постигане изискванията за ниво;
 • Лични качества: оперативност, организираност, способност за вземане на самостоятелни решения в екстремни ситуации, отговорност при изпълнение на задачите.
 • НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:          
 • Възможност за работа в солидна компания и работа в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 21.07.2019 г. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected]

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.