ЕЛЕКТРОМЕХАНИК

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ"ЕАД

 ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

„ЕЛЕКТРОМЕХАНИК”

В ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ И ГСМ”

КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Познава и спазва ЗЗБУТ, ПАБ, ЗДП, ППЗДП и ПВТР за гарантиране на безопасно придвижване и взривообезопасяване на средствата;
 • Познава устройството и принципа на действие на МПС и кари и технологията за извършване на ремонта на ел. инсталациите им, сезонно обслужване, техническо обслужване и текущи ремонти на същите, както и на специалното им оборудване, с цел констатиране на неизправности и вземане на правилно решение при извършване на ремонта им;
 • Работи със специални стендове за ел. оборудване и с измервателни уреди;
 • Изготвя заявки за доставка на резервни части;
 • Координира дейността си със своите колеги;
 • Участва в изготвянето и реализацията на планове за превенция и ранна диагностика на автомобилната и сомолетообслужваща техника;

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения;
 • Носи отговорност за опазване на фирмената тайна;
 • Носи отговорност за спазването на ЗЗБУТ;
 • Носи имуществена отговорност за зачислените технически средства;
 • Носи дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.

ИЗИСКВАНИЯ:

Квалификационни изисквания:

 • Образование - висше или средно техническо;
 • Владеене и ползване на чужди езици - ползването на английски или немски език ще се счита за предимство;
 • Допълнителна квалификация - курсове за преквалификация;
 • Изисква се втора квалификационна група за обслужване на електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000V, съгласно Правилника  за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи;
 • Редовно преминаване на курсове за потвърждаване на квалификационната група.

Професионален опит - 3 /три/ години практика на сходна позиция.

Познания по механика, пневматика и хидравлика, електротехника и електроника.

Умения:

 • Технически: вземане на решения по експлоатацията и ремонта на МПС и кари, умения за определяне на приоритети, работа в екип, комуникативност и колегиалност;
 • Аналитичен подход и способност за работа в динамична среда, поемане на отговорност;
 • Разчитане на схеми, боравене с измервателни прибори.

Лични качества - коректност, наблюдателност, оперативност, отговорност, издръжливост, инициативност, способност за вземане на самостоятелни решения по ремонта на ел. инсталации на МПС и кари.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:          

 • Възможност за работа в солидна компания в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни придобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 08.04.2019г. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected].

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.