Заместник директор

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД   ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

„ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР” В ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ И ГСМ”

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Организира, ръководи и контролира цялостната дейност в дирекция „ГСМ“, съгласно всички изисквания на нормативните документи.
 • Осигурява и организира техническата поддръжка и ремонти на СОТ, ПМ и МПС.
 • Организира и контролира извършването на периодичен контрол върху техническото състояние на СОТ, ПМ и МПС.
 • Осигурява закупуването на необходими материали, резервни части и консумативи.
 • Участва в изготвяне на договори за доставки на качествени ГСМ и специални авиационни течности, гарантиращи безопасността на полетите.
 • Участва в изготвяне на договори за предоставяне на услуги, свързани с приемане, съхранение, анализ и товарене на ВС на горива.
 • Изготвя перспективен, иновационен и финансов план за цялостната дейност на дирекцията.
 • Познава правилата за здравословни и  безопасни условия на труд,  пожарна безопасност, трудовата, технологичната и финансова дисциплина, спазва ги и организира спазването им от всички подчинени.
 • Познава приложенията на ICAO.
 • Познава нормативната база в областта на Гражданската авиация.
 • Познава вътрешно-фирмената нормативна база.
 • Изпълнява нарежданията на Изпълнителния директор и на Директор дирекция „Транспорт и ГСМ”, които са извън горните функции, не противоречат на преките служебни задължения и са съобразно притежаваната или по-ниска квалификация.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за изпълнението на горепосочените функции и задължения;
 • За опазване на фирмената тайна;
 • Отговаря за стриктното изпълнение на нормативната база, касаеща дейността на дирекцията.
 • Отговаря за контрола по спазването на нормативната база по въпросите за безопасност на експлоатацията на средства и безопасност на полетите, относно качество на горива и специални течности.
 • Отговаря за организацията по поддържането в експлоатационна годност на МПС, СОТ, ПМ, мобилни и стационарни ГСМ системи.
 • Отговаря за наличността , окомплектоването и актуализирането на пълната инженеро-техническа документация за МПС, СОТ, ПМ и ГСМ техника и съоръжения на Летище София.
 • Отговаря за спазване на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Носи имуществена отговорност за зачислените технически средства.
 • Носи дисциплинарна отговорност:
  • при нарушаване на трудовата и технологична дисциплина;
  • при недобросъвестно изпълнение или неизпълнение на функционалните и длъжностните задължения;
  • при нарушения на КТ, както и на вътрешно нормативните актове.

ИЗИСКВАНИЯ:

 1. Квалификационни изисквания:
 • Образование: Висше техническо /ГСМ, хидравлика и пневматика/;
 • Владеене и ползване на чужди езици: желателно е ползването на западен език, като  ползването на английски, немски или френски език ще се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност :Word, Excel, Outlook
 1. Професионален опит:
  1. Трудов стаж: 5 (пет) години  практика в областта на транспорта, ГСМ.
  2. Знания:

                 - Да познава законовата уредба в областта на транспорта;

                 - Да познава утвърдените от ГД „ГВА“ правила за работа с ГСМ.

 1. Умения:
 • Да организира и ръководи;
 • За анализиране на дейност и резултати;
 • За работа в екип.
 1. Изисквания свързани с психо-физическата годност на лицето за заемане на длъжността – физически и психически здрав;
 2. Лични качества:

-Оперативност,  способност за вземане на решения, отговорност, инициативност, комуникативност.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:          

 • Възможност за работа в солидна компания и работа в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни придобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 28.05.2019г. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected]

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.