Инженер поддръжка отоплителни, вентилационни и климатични инсталации

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

Инженер поддръжка отоплителни, вентилационни и климатични инсталации

В ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ

КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

 

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Познава устройството на отоплителните централи, техните принадлежности, както и устройството на вентилационните и климатични инсталации и отговаря за правилната им експлоатация и поддръжка;
 • Контролира работата на ОВК инсталации;
 • Контролира спазването на нормите за правилна и безопасна техническа експлоатация на обслужваните съоръжения;
 • Участва в съставянето на планове по техническа експлоатация на съоръженията;
 • Уведомява прекия си ръководител за състоянието на съоръженията и спазването на работния график;
 • Участва в технически и експертни съвети;
 • Осъществява дейности по управление на енергийната ефективност съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност;
 • Изготвя отчети и заявки, свързани с експлоатацията на обслужваните съоръжения;
 • Изготвя графици, отчети и други необходими документи за работата на служителите в сектора;
 • Изучава и внедрява нови технологии, проучва световния опит и тенденциите в своята област и помага за тяхното внедряване на „Летище София“;
 • Изготвя графици и отчети, както и попълва дневници и “on-line” платформи за настояща и бъдеща консумация на всички видове горива, използвани в котелните централи;
 • Следи и контролира изразходването на всички видове горива, използвани в котелните централи, като се придържа към заявените количества.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за изпълнението но горепосочените основни функции и задължения;
 • Отговаря за спазването на технологичната и трудова дисциплина;
 • Отговаря за количествата влагани материали, срока и качеството на извършваните видове работи;
 • Отговаря за съхранението и профилактиката на наличните машини, съоръжения и инструменти;
 • Носи отговорност за спазване Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Носи имуществена и дисциплинарна отговорност.

ИЗИСКВАНИЯ:

Квалификационни изисквания:

 • образование: Висше – машинен инженер (топлотехника / хладилна техника /ТЯЕ);
 • владеене и ползване на чужди езици -  ползване на английски   или друг западен език.

Допълнителна квалификация :

 • компютърна грамотност;
 • курсове за допълнителна техническа квалификация.

Професионален опит:

 • трудов стаж - 5 /пет/ години професионална практика в областа на топлотехниката;
 • знания - професионален опит при експлоатацията на отоплителни, вентилациони и климатични инсталации.

Лични качества:     

 • наблюдателност, вземане на правилни решения по време на работа и действия съгласно правилниците при аварийна ситуация, оперативност, инициативност и организационни качества;
 • оперативност, организираност, способност за вземане на самостоятелни решения в екстремни ситуации;
 • отговорност при изпълнение на задачите.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:          

 • Възможност за работа в солидна компания в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 10.04.2019 г. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected].

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.