ИНЖЕНЕР СТРОИТЕЛЕН И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

"ИНЖЕНЕР СТРОИТЕЛЕН И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ“

 КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

Ref.№: ПСР0120

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Изготвя задания за проектиране и строителство. Определя прогнозна цена за възлагане на външни изпълнители  на дейности по проектиране и изпълнение на СМР.
 2. Изготвя кореспонденция, протоколи, документация и чертежи свързани с дейността на сектор.
 3. Участва в технически и експертни съвети, в процедури по оценка, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти.
 4. Участва в състава на комисии за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
 5. Изготвя необходимите документи за получаването на всички съгласувателни и разрешителни документи в своята област.
 6. Изготвя кореспонденция, протоколи, документация и чертежи свързани с разширение, реконструкция и развитие на Летище София.
 7. Отговаря за:
 • спазването на икономическите показатели съгласно договора;
 •    договорените срокове;
 •   спазване на инженерните нормативи;
 •   спазване на действащи нормативни актове на българското законодателство и действащата нормативна уредба;
 •   спазване на изискванията за безопасност.

 8.  Координира   проектирането   и   междинни    плащания   за проектирането.

 9. Съгласува подизпълнители, доставчици, строителни продукти, мостри, еталони.

 10.  Участва в откриване на строителната площадка.

11. Упражнява текущ контрол за количества, стойности, междинни плащания.

12. Участва в съгласуване на екзекутивната документация след изрично упълномощаване от  страна на Възложителя.

13. Установява навреме непълноти или неточности в проектите и техническите спецификации, предлага допълвания и корекции и проследява за срочното им изпълнение.

14. Контролира изпълнението на проектните решения и техническите спецификации във връзка с установяването на количества и цени.

15.  Контролира технологията на изпълнението.

16. Подписва констативни протоколи и следи за изпълнените видове и количества СМР/РСМР съгласно единични цени посочени в КСС.

17. Посредничи за контактите между обектови ръководства, проектанти, общински технически служби и държавни контролни органи.

18.  Участва в съставянето на графиците за изпълнение на СМР/РСМР и междинни плащания и контролира изпълнението им.

19. Контролира изпълнението на различни други договорености на Възложителя със строители, подизпълнители, доставчици, проектанти и надзорници.

20. Проверява представяните му количествено-стойностни сметки, сверява ги с действително извършените работи и подписва съответните документи при условие, че са изпълнени качествено (съобразно техническите спецификации) и са спазени условията по графика.

21. Остойностява изпълнените видове СМР/РСМР и доставки, по цени определени с договора между Възложтеля и Изпълнителя. В случаите на необходимост от надвишаване на проектни количества, постъпва съобразно съответната клауза от Договора за строителство. В случаите на необходимост от промяна на договорени цени или остойностяване на непредвидени работи, или смяна на договорената методика на ценообразуването, постъпва съобразно, съответните клаузи от Договора за  строителство, но действа винаги след съгласуване с Възложителя.

22.  Следи за постигането на съществените изисквания, които трябва да се постигнат, за да се счита, че е спазен като цяло чл.169 на ЗУТ. Съществените изисквания са предимно технически изисквания и се предявяват към проекта; към продуктите (материали и елементи), които се доставят и влагат; към етапите, частите и целия строеж по време на изпълнението; към експлоатацията на строежа.

23. Установява по всяко време съответствието на изпълняваните строителни работи с пълното описание на поръчката, подисания договор и нормативните актове.

24.  Проверява   точността на   количествата   действително   извършени   работи на строежа (обекта).

25. Проверява и оценява за съответствие с условията на подписания договор представените за приемане готови СМР и начислените за тях цени.

26. Установява действията на Изпълнителя, които съставляват неизпълнение, лошо или забавено изпълнение на задълженията му, произтичащи от пописания договор, както и да съставят, подписват и предявяват след одобрение количествено-стойностни сметки, възражения, рекламации и претенции към Изпълнителя, произтичащи от неговите задължения и отговорности съгласно подписания договор.

27. Изготвя планове за поддръжка на сградния фонд.

28.  Усъвършенства и допълва вътрешно-ведомствените нормативни актове, технологии и инструкции по поддръжка на сградния фонд.

29. Изучава и внедрява нови технологии и съвременни ефективни методи за организация на работата.

30. Актуализира  техническата документация.

31.Познава нормативните актове:

 • Закон за устройство на територията /ЗУТ/;
 • Наредба за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
 • Наредба 14 за летищата и летищното осигуряване;
 • Annex 14 на ICAO;
 • Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.;
 • Наредба за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 • Действащи нормативни актове на българското законодателство осигуряващи надеждност, безопасна експлоатация, здравословни условия на труд, пожарна безопасност и санитарно-хигиенни норми по отношение на изпълнението на всеки обект на територията и извън територията на Летище София.

 ОТГОВОРНОСТИ:

1.  Отговаря за изпълнението на по-горе посочените основни функции и задължения.

2. Изпълнява  разпореждания на прекия  си ръководител, които не нарушават технологията на работа.

3.  Имуществена и административна: за спазване изискванията на КТ, КТД, правилник за вътрешния трудов ред, Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, Пожарна и аварийна безопасност /ПАБ/, сигурността, спазва правилата за ЗБУТ и всички нормативни и административни актове, отнасящи се за дейността.

 

ИЗИСКВАНИЯ

1. Квалификационни изисквания:

 1. Образование: Строителен инженер;
 2. Образователна степен: Магистър;
 3. Допълнителна квалификация: компютърна грамотност WORD, EXCEL, AUTOCAD            
 4. 2. Професионален опит:
 5. 3 години трудов стаж в строителство или проектиране.
 6. Познания в областта на прилагане на строителната практика;
 7. Познаване на строителния процес като технология и планиране на процеса;
 8. Познания в областта на нормативните актове.
 9. Опит в проучването, проектирането, изпълнението и предаването на строителни обекти.
 10. 3. Лични качества: 
 11. Оперативност, организационни качества, способност за самостоятелни решения, отговорност при изпълнение на задачите.              

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:                           

 1. Възможност за работа в солидна компания и работа в екип от професионалисти при много добри условия;
 2. Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
 3. Отлични възможности за обучение и професионално развитие;

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че „Летище София“ е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №:1 или на посочения e-mail: [email protected] в срок до 10.02.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.