КОНСУЛТАНТ ПРОДАВАЧ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

КОНСУЛТАНТ ПРОДАВАЧ

В ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВСКА” КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

ПРОДАЖБИ

 • Информирано, компетентно и културно обслужване на клиентите;
 • Добронамерено и приветливо отношение към клиентите;
 • Маркиране и продажба на стоки с пълна информация за условията на продажбата (цена, равностойност в друга валута, валутни курсове);
 • Продажба и издаване на касова бележка, ресто;
 • Отказ от покупка от страна на клиента, сторно процедури;
 • Рекламации на стоки.

 СТОКА И ПРЕДЛАГАНЕ НА СТОКАТА

 • Подреждане и излагане на стоките съгласно плана на магазина и дадените указания;
 • Отговорност за група стоки;
 • Етикетиране и подходящо представяне на стоките.

ОБРАБОТКА НА СТОКАТА

 • Получаване, физически контрол, осигуряване срещу кражби и предварителна обработка;
 • Зареждане, аранжировка, почистване и недопускане на празни рафтове и пролуки при представянето на стоките;
 • Подходяща подредба на бързоразвалящите се стоки с оглед по-бързата им реализация според сроковете на годност.

ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ

 • Отговорна работа с пари, валути и кредитни карти;
 • Познаване на  правилата и наредбите на фирмата по всички процедури, свързани с касовите операции;
 • Ревизии и участие в тях;
 • Изготвяне на рекапитулации и отчет.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения;
 • Спазва графика за работа и работно време;
 • Отговаря за безопасноста на труда и спазване реда и дисциплината в магазините, разположени на територията на летището;
 • Носи имуществена и дисциплинарна отговорност за спазване на  правилника за вътрешния трудов ред, техническата безопасност и правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, сигурност и всички нормативни актове, отнасящи се за дейността.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование - Висше образование;
 • Квалификационни изисквания - да владее добре говоримо английски език и по възможност втори чужд език;
 • Допълнителна квалификация - актуализация и разширение обхвата на знанията чрез специализирани курсове и семинари в областта на безмитната търговия.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:                              

 • Възможност за работа в солидна компания в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 16.04.2019. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected].

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.