МОНТЬОР ВЪТРЕШНООТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

„МОНТЬОР ВЪТРЕШНООТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ“

В ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ

КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Контролира работата на инсталираните водогрейни котли, съгласно действащите наредби и вътрешни инструкции;
 • Поддържа вътрешноотоплителните инсталации на територията на дружеството;
 • Отстранява своевременно възникнали неизправности във вътрешнотоплителните инсталации, отразява същите в оперативния дневник и уведомява прекия ръководител;
 • Взема решения по тенхически проблеми и аварийни ситуации, като своевременно информира прекия си ръководител;
 • Води дневник за предаване и приемане на смяната, като отразява състоянието на отоплителните инсталации;
 • Длъжен е да се запознае в детайли с вътрешноотоплитлените инсталации и водогрейни котли;
 • Длъжен е да спазва утвърдените вътрешни инструкции за безопасна работа в дружеството и действащите нормативни актове по електробезопасност и работа със съдове под налягане.

 ОТГОВОРНОСТИ:

 • Спазва всички норми и правила за безопасност на труда;
 • Работи с необходимото работно облекло;
 • Спазва всички изисквания за пожарна и аварийна безопасност;
 • Отговаря за изправността и безопасността на обслужваните инсталации и съоръжения;
 • Носи имуществена, дисциплинарна и наказателна отговорност.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: средно специално; професионално-техническо по част „Отоплителни инсталации“ и/или оператор водогрейни котли и/или оператор енергийни парогенератори;
 • Да притежава удостоверение за оператор водогрейни котли и/или оператор енергийни парогенератори;
 • Трудов стаж: професионален опит в експлоатацията и поддръжката на отоплителни инсталации /в други области на топло-енергетиката ще се счита за предимство/;
 • Много добро познаване на устройството на видовете отоплителни инсталации;
 • Познаване на нормативните актове, стандартите за монтаж и експлоатация на топло-енергийно оборудване  в сгради;
 • Практически опит при извършване на ремонтни работи по отоплителни и газови и нсталации;
 • Познаване на нормативните изисквания, свързани с охрана на труда, електробезопасността и противопожарната безопасност;
 • Притежание на удостоверение за оператор водогрейни котли и/или оператор енергийни парогенератори;
 • Умения за работа с Microsoft Office и системи за енергиен мениджмънт – ще се счита за предимство;
 • Ползване на английски език /на работно ниво/ - ще се счита за предимство;
 • Препоръчителни са познания относно нормативните актове в гражданската авиация.
 •  Лични качества: оперативност, организираност, отговорност при изпълнение на задачите.
 •  
 • НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:          
 • Възможност за работа в солидна компания и работа в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 21.07.2019 г. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected]

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.