ОБСЛУЖВАЩ АЕРОГАРА, КОЛИЧКАР

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: 

 

ОБСЛУЖВАЩ АЕРОГАРА, КОЛИЧКАР

В ДИРЕКЦИЯ „ЛЕТИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЛЕТИТЕ”

КЪМ „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Постоянно следи за наличността на багажните колички и тяхното равномерно разпределение в терминалите, в съответствие с разписанието за излитане и кацане.

2. Периодично събира освободените багажни колички в района на терминалите и предаерогаровите площи, и ги подрежда на определените за това депа.

3. Ежедневно води отчет /след приключване на работната смяна/ за наличността на багажните колички.

4. При техническа повреда прибира количката и уведомява ръководителя на смяна.

5. Участва в процес по ръчно пренасяне на багажи при повреда на багажните системи, съгласно утвърдена процедура.

6. Изпълнява нарежданията на Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД, Директор на дирекция "ЛОП", Ръководител на отдел " Терминали ", "Организатор, контрол и координация в „Терминали”  и  Ръководител  смяна, транспортно експлоатационно звено“,  които са извън горните функции, не противоречат на преките служебни задължения и са съобразно притежаваната или по-ниска квалификация.

7. През зимния период участва активно при обработка с карбамид и почистването от сняг, лед и киша на предаерогаровия площад, тротоари и прилежащи площи.

8. Участва в кризисни ситуации и аварийно-спасителни дейности.

9. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

ОТГОВОРНОСТИ:

1. Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения и спазва графика за работа и работно време.

2. Носи отговорност за допуснати действия, насочени срещу сигурността на летище София, и своевременно информира оторизираните длъжностни лица и служби.

3. Носи имуществена отговорност при използване на технически и помощни средства, материали и имущество на дружеството.

4. Носи отговорност при нарушаване на технологичната и трудовата дисциплина, както и при недобросъвестно изпълнение на служебните задължения.

6. Носи отговорност при нарушения на КТ, КТД, ВПРЗ, ПВТР,ЗЗБУТ и на изискванията за противопожарна безопасност и сигурност.

ИЗИСКВАНИЯ:

1. Квалификационни изисквания:

1.1. Образование: средно

1.2. Владеене и ползване на чужди езици: английски език: не

1.3. Допълнителна квалификация: не

1.4. Не се изисква квалификационна група за обслужване на електрически уреди и съоръжения. Прилага се Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучението и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и противопожарната охрана;

1.5. Познания относно правилата и инструкциите за работа с багажни колички и правилно използване на техническите и помощни средства;

  1. Професионален опит: не

3. Трудов стаж: не

4. Умения: добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност, способност за работа в екип.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:         

  • Възможност за работа в солидна компания и работа в екип от професионалисти при много добри условия;
  • Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
  • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 20.03.2019 г. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на имейл [email protected] като посочите позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.