ПРОГРАМИСТ СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

В ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

КЪМ „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, ПРОГРАМИСТ СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Основни функции и задължения:

 • Разработва и внедрява специализирани софтуерни продукти.
 • Осигурява избор на най-подходящия софтуер и хардуер за въвежданите програмни продукти.
 • Съставя алгоритми и блок-схеми на определени програми или части от тях.
 • Въвежда, адаптира и поддържа програмни продукти и системи.
 • Подготвя документацията и инструкциите за използването на програмните продукти и системи.
 • Обучава персонала за работа с компютърното оборудване и с програмните продукти и системи.
 • Отстранява дефекти и възникнали проблеми по функциониране на информационното осигуряване.
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 

Отговорности:

 • Отговаря за състоянието и функционирането на разработените програмни продукти и системи.
 • Носи отговорност от настъпили вреди от системата за информационно и програмно осигуряване.
 • Спазва графика за работа и работно време.
 • Носи имуществена и дисциплинарна отговорност: за спазване изискванията на КТ, КТД, правилник за вътрешния трудов ред, техническата безопасност и правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, сигурност и всички нормативни актове.

 

Изисквания:

 • Минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
 • Област на висше образование: информационни технологии, компютърни науки, програмиране, математика и информатика; технически науки;
 • Да владее общ английски език със свободно ползване на документация по специалността;

 

Базови умения по създаване на програмни продукти със следните технологии:

 • MS SQL;
 • HTML, CSS;
 • JavaScript;
 • C# и/или Delphi;

 

Лични качества:

 • Лоялност;
 • Инициативност, прецизност, комуникативност;
 • Отговорност;
 • Желание за работа в екип;

 

Ние предлагаме:

 • Възможност за работа в солидна компания и работа в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Добро възнаграждение, включително допълнителни придобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако това предложение Ви интересува, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 15.01.2019г. на адрес: бул. Христофор Колумб №1 или на e-mail адрес: [email protected]

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

 

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :