СЛУЖИТЕЛ, ИЗДАВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИ БИЛЕТИ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

СЛУЖИТЕЛ, ИЗДАВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИ БИЛЕТИ

В ДИРЕКЦИЯ „НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1.Познава условията за обслужване на отделните авиокомпании и своевременно се информира за настъпили промени.

2. Обслужва пътниците според инструкциите на превозвача, включително и при закъснение или анулирани полети.

3. Изпълнява трудовите си задължения, като предлага висока култура на обслужване, проява на добронамереност, учтивост, коректност и съпричастност към колегите и клиентите.

4. Поддържа висока професионална и езикова квалификация.

5. Приема парични суми, връща ресто и издава касови бележки, фактури и протоколи за издадените самолетни билети и ваучери.

6. Отчита касовата наличност, като проверява фактическата наличност и паричните суми с касовия остатък.

7. Извършва касови операции по предварително оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи.

8. Води касова книга и отчети /дневни и месечни/ по форма и ред, установени с вътрешните разпоредби за счетоводната документация.

9. Изготвя текущи оферти към клиентите, според постъпилите заявки.

10. Своевременно информира клиентите за възникнали промени на разписанието на полетите и/или промени в условията на потвърдената услуга.

11. Уведомява своевременно прекия си ръководител за възникнали проблеми и получени оплаквания.

12. Подпомага колегите си и не допуска прояви, които могат да навредят на интересите и престижа на дружеството.

ОТГОВОРНОСТИ:

1.Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения.

2. Спазва графика за работа и работно време.

3. Отговаря за безопасноста на труда и спазване реда и дисциплината в магазините, разположени на територията на летището.

4. Носи отговорност за констатирани липси при отчитане на касата в размера на констатираната липса.

5.Спазва финансовата отчетност и дисциплина, относно реда за получаване, съхранение и отчитане на паричните средства и отчетни документи.

6. Носи имуществена и дисциплинарна отговорност: за спазване изискванията на КТ, КТД, правилник за вътрешния трудов ред, техническата безопасност и правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, сигурност и всички нормативни актове, отнасящи се за дейността.

ИЗИСКВАНИЯ:

1. Квалификационни изисквания:

1.1. Образование: средно образование.

1.2. Владеене и ползване на чужди езици: Много добро владеене на английски език.

1.3.Допълнителни квалификации: да притежава сертификат, удостоверяващ ИАТА квалификация (за агент по продажба на самолетни билети); да притежава сертификат за работа с резервационна система Амадеус, компютърна грамотност и технически умения – Word, Excel, Internet, програмни продукти. Умения за работа с офис техника;

2. Професионален опит: минимум  2 (две) години стаж в областта на туризма или 1 (една) година професионална практика в пътническа агенция или авиокомпания.

 

3. Знания:

- познаване на туристическите продукти

- IATA (UFTAA);

- Amadeus Basic Functionalities;

- Amadeus Electronic Ticketing;

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:                              

  • Възможност за работа в солидна компания и работа в екип от професионалисти при много добри условия;
  • Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
  • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 14.03.2019 г. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на имейл [email protected] като посочите позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.