СЛУЖИТЕЛ, ИЗДАВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИ БИЛЕТИ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

СЛУЖИТЕЛ, ИЗДАВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИ БИЛЕТИ

В ДИРЕКЦИЯ „НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Познава условията за обслужване на отделните авиокомпании и своевременно се информира за настъпили промени;
 • Обслужва пътниците според инструкциите на превозвача, включително и при закъснение или анулирани полети;
 • Изпълнява трудовите си задължения, като предлага висока култура на обслужване, проява на добронамереност, учтивост, коректност и съпричастност към колегите и клиентите;
 • Поддържа висока професионална и езикова квалификация;
 • Приема парични суми, връща ресто и издава касови бележки, фактури и протоколи за издадените самолетни билети и ваучери;
 • Отчита касовата наличност, като проверява фактическата наличност и паричните суми с касовия остатък;
 • Извършва касови операции по предварително оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи;
 • Води касова книга и отчети /дневни и месечни/ по форма и ред, установени с вътрешните разпоредби за счетоводната документация;
 • Изготвя текущи оферти към клиентите според постъпилите заявки;
 • Своевременно информира клиентите за възникнали промени на разписанието на полетите и/или промени в условията на потвърдената услуга;
 • Уведомява своевременно прекия си ръководител за възникнали проблеми и получени оплаквания;
 • Подпомага колегите си и не допуска прояви, които могат да навредят на интересите и престижа на дружеството.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения;
 • Спазва графика за работа и работно време;
 • Отговаря за безопасноста на труда и спазване реда и дисциплината;
 • Носи отговорност за констатирани липси при отчитане на касата в размер на констатираната липса;
 • Спазва финансовата отчетност и дисциплина относно реда за получаване, съхранение и отчитане на паричните средства и отчетни документи;
 • Носи имуществена и дисциплинарна отговорност.

ИЗИСКВАНИЯ:

Квалификационни изисквания:

 • Образование - средно образование;
 • Владеене и ползване на чужди езици - много добро владеене на английски език.

Допълнителни квалификации:

 • да притежава сертификат, удостоверяващ ИАТА квалификация (за агент по продажба на самолетни билети);
 • да притежава сертификат за работа с резервационна система Амадеус;
 • компютърна грамотност и технически умения – Word, Excel, Internet, програмни продукти; умения за работа с офис техника.

Професионален опит - минимум  2 (две) години стаж в областта на туризма или 1 (една) година професионална практика в пътническа агенция или авиокомпания.

Знания:

 • познаване на туристическите продукти;
 • IATA (UFTAA);
 • Amadeus Basic Functionalities;
 • Amadeus Electronic Ticketing.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:                               

 • Възможност за работа в солидна компания в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако това предложение Ви интересува, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 10.05.2019г. на адрес: бул. Христофор Колумб №1 или на e-mail адрес: [email protected].

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.