СЛУЖИТЕЛ, ТОВАРО РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

СЛУЖИТЕЛ, ТОВАРО РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ

В ДИРЕКЦИЯ „НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Познава условията за обслужване на отделните авиокомпании и своевременно се информира за настъпили промени.

2. Разчитане, анализиране на багажни етикети, технологични инструкции по затоварване и разтоварване на багажи, товари и поща. Сортиране, разпределение, подреждане, броене, натоварване и разтоварване, преместване, пренасяне, превозване на багажи, товари и поща.

3. Навременното и безопасно обслужване на ВС и спазване времето за обслужване според установения норматив за време отбелязан в ежедневното разписание.

4. Проверява и подготвя за работа техниката за превоз на багажи и товари .

5.  Следи за правилната експлоатация на средствата, с които работи и спазва инструкциите за работа с тях, както и инструкциите за обслужване на ВС

 

6. Изпълнява трудовите си задължения, като предлага висока култура на обслужване, проява на добронамереност, учтивост, коректност и съпричастност към колегите.

 

7. Поддържа висока професионална  квалификация.

 

8. Уведомява своевременно прекия си ръководител за възникнали проблеми и получени оплаквания.

 

9. Подпомага колегите си и не допуска прояви, които могат да навредят на интересите и престижа на дружеството.

 

ОТГОВОРНОСТИ:

1. Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения.

2. Спазва графика за работа и работно време.

3. Отговаря за безопасноста на труда и спазване реда и дисциплината

ИЗИСКВАНИЯ:

 Квалификационни изисквания:

1. Образование: Средно.

2. Владеене и ползване на чужд език: Желателно е ползването на чужд език.

3. Свидетелство за управление на МПС категория-В

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 29.09.2019 г. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected].

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.