СЛУЖИТЕЛ, ЧИСТАЧ НА САМОЛЕТ

|ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

СЛУЖИТЕЛ, ЧИСТАЧ НА САМОЛЕТ

В ДИРЕКЦИЯ „НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1.Познава условията за обслужване на отделните авиокомпании и своевременно се информира за настъпили промени.

2. Разчитане и анализиране на технологичния график за почистване и зареждане със санитарни материали на ВС, спазвайки нормативите за време на обслужването им по типове.

3. Почиства подовите настилки, пилотската кабина, санитарните възли (огледала и мивки), кухненския бокс (контейнери за отпадъци, плотове и фурни) и пътническите салони (кресла – наглавки, одеяла, възглавници и колани), маси, джобове, илюминатори и багажните отделения.

4. Експлоатира, почиства и поддържа в добро състояние поверената техника като предприема действия за своевременно отстраняване на възникналите неизправности.

5. Изпълнява трудовите си задължения, като предлага висока култура на обслужване, проява на добронамереност, учтивост, коректност и съпричастност към колегите

6. Поддържа висока професионална  квалификация.

7. Уведомява своевременно прекия си ръководител за възникнали проблеми и получени оплаквания.

8. Подпомага колегите си и не допуска прояви, които могат да навредят на интересите и престижа на дружеството.

ОТГОВОРНОСТИ:

1.Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения.

2. Спазва графика за работа и работно време.

3. Отговаря за безопасноста на труда и спазване реда и дисциплината

6. Носи имуществена и дисциплинарна отговорност: за спазване изискванията на КТ, КТД, правилник за вътрешния трудов ред, техническата безопасност и правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, сигурност и всички нормативни актове, отнасящи се за дейността.

ИЗИСКВАНИЯ:

1. Квалификационни изисквания:

1.1. Образование: Средно.

1.2. Владеене и ползване на чужд език: Желателно е ползването на чужд език.

1.3. Свидетелство за управление на МПС категория-В

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 18.09.2019 г. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected].

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.