ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ/СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

„ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ/СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ“

В ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ

КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Поддържа електрическите уредби на средно напрежение (СрН)-открити и закрити КРУ, въздушна линия на СрН, РУ на ниско напрежение (НН) – табла, инсталации, осветителни уредби в трансформаторните подстанции на територията на дружеството;
 • Извършва оперативни превключвания в откритите и закрити КРУ на СрН;
 • Отстранява своевременно възникнали неизправности в електрическите уредби и съоръжения, отразява същите в оперативния дневник и уведомява прекия ръководител;
 • Взема решения по технически проблеми и аварийни ситуации, като своевременно информира диспечер електроснабдяване, главен енергетик, ръководител отдел „ЕМ“, инженер електрически подсистеми и инженер електрически подсистеми-СТС;
 • Води дневник за предаване и приемане на смяната, като отразява състоянието на електрическите уредби;
 • Участва в аварийно-спасителните дейности на летище София;
 • Длъжен е да се запознае в детайли с електроснабдителната система, външните и вътрешните електроснабдителни мрежи на СрН, схемите на КРУ на СрН, вътрешните инсталации – силови и осветителни в трансформаторните подстанции на дружеството;
 • Длъжен е да спазва утвърдените вътрешни инструкции за безопасна работа в дружеството и действащите нормативни актове по електробезопасност;
 • Осъществява контрол при строително-монтажни работи, електро-ремонтни и електро-монтажни работи и ново строителство.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Спазва всички норми и правила за безопасност на труда;
 • Спазва всички изисквания за пожарна и аварийна безопасност;
 • Отговаря за изправността и безопасността на обслужваните електрически уредби и съоръжения;
 • Носи имуществена, дисциплинарна и наказателна отговорност.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: средно-специално, професионално-техническо по част „Електроснабдяване на промишлени предприятия“;
 • Трудов стаж: не по-малко от 3 /три/ години професионален опит в експлоатацията и поддръжката на енергоснабдителни мрежи, енергосъоръжения и електрически системи на СрН (в други области на енергетиката ще се счита за предимство);
 • Много добро познаване на устройството на видовете електрически уредби на СрН и НН;
 • Познаване на нормативните актове, стандартите за монтаж и експлоатация на енергийно оборудване в електрически уредби на СрН и НН;
 • Практически опит при извършване на електроремонтни работи по електрооборудването;
 • Познаване на нормативните изисквания, свързани с охрана на труда, електробезопасността и противопожарната безопасност;
 • Притежание и последваща защита на 4-та квалификационна група, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа по ел. уредби и съоръжения с напрежение над 1000 V;
 • Умения за работа с Microsoft Office и системи за енергиен мениджмънт – ще се считат за предимство;
 • Препоръчителни са познания относно нормативните актове в гражданската авиация.
 • Лични качества: оперативност, организираност, отговорност при изпълнение на задачите.
 •  
 • НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:          
 • Възможност за работа в солидна компания и работа в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 21.07.2019. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected]

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.