ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ НН /НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

„ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ НН /НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ/“

В ОТДЕЛ „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ“, ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ“

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Поддържа електрическите мрежи на НН, силовите и осветителни инсталации, ел.табла, външни осветителни уредби на територията на летище на дружеството;
 • Извършва оперативни превключвания в откритите и закрити ГРТ и РТ на НН;
 • Води дневник за предаване и приемане на смяната, като отразява състоянието на електрическите уредби;
 • Отстранява своевременно възникнали неизправности в електрическите уредби на НН, съоръжения и ел.инсталации, като уведомява прекия ръководител;
 • Взема решения по технически проблеми и спешни ситуации, като своевременно информира Ръководител отдел „ЕМ”, Главен енергетик, Инженер електрически подсистеми и Техник ел.системи /НН/ - старши;
 • Участва в аварийно-спасителните действия;
 • Длъжен е да познава в детайли електроснабдителната система, схемите на електрическите табла, вътрешните инсталации, осветителните уредби на територията  на дружеството;
 • Длъжен е да спазва инструкциите за безопасна работа и другите нормативни актове.
 • Осъществява контрол при строително-монтажни работи, електро-ремонтни и електро-монтажни работи и ново строителство;
 • Изпълнява разпорежданията на Изпълнителния директор, Директор дирекция „ПСР”, Ръководител отдел „ЕМ”, Главен енергетик, Инженер електрически подсистеми и Техник ел.системи /НН/ - старши,   които са извън горните функции, не противоречат на преките служебни задължения и са съобразно притежаваната или по-ниска квалификация.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения;
 • Отговаря за изправността и безопасността на обслужваните електрически уредби и съоръжения;
 • Носи имуществена отговорност за: нарушаване на технологичната дисциплина по КТ, за опазване на поверените му съоръжения и технически средства;
 • Носи отговорност по КТ, КТД, ВПОРЗ, спазване на изискванията на инструкциите по охрана на труда, ПАБ и ЗЗБУТ.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: средно–специално, професионално-техническо по част силнотокова електротехника;
 • Трудов стаж: минимум 3 години професионален опит в експлоатацията и поддръжката на електрически уредби, мрежи и съоръжения на НН (в други области на енергетиката ще се счита за предимство);
 • Много добро познаване на устройството на видовете електрически уредби на НН;
 • Познаване на нормативните актове, стандартите за монтаж и експлоатация на електрическото оборудване в електрически уредби на НН;
 • Практически опит при извършване на електро ремонтни/монтажни работи по електрооборудването;
 • Познаване на нормативните изисквания, свързани с охрана на труда, електро безопасността и противопожарната безопасност;
 • Притежание на 3-та и последваща защита на 4-та квалификационна група, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа по ел.уредби и съоръжения с напрежение до 1000 V;
 • Ползване на английски език (на работно ниво), умения за работа с Microsoft Office и системи за енергиен мениджмънт – ще се считат за предимство;
 • Препоръчителни – познания по нормативни актове в Гражданската авиация.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:      

•           Възможност за работа в солидна компания и работа в екип от професионалисти при много добри условия;

•          Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;

•          Отлични възможности за обучение и професионално развитие;

 

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че „Летище София“ е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №:1 или на посочения e-mail: [email protected] в срок до 10.02.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.