ТЕХНИК-МЕХАНИК КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД  ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

„ТЕХНИК-МЕХАНИК КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА“

В ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ” КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1 Контролира работата на инсталираните вентилационни, хладилни и климатични инсталации, съгласно действащите наредби и вътрешно ведомствени инструкции  

2. Поддържа вентилационните, хладилните и климатичните инсталации на територията  на дружеството.

3. Отстранява своевременно възникнали неизправности във вентилационните, хладилните и климатичните инсталации, като отразява същите в оперативния дневник и уведомява прекия си ръководител.

4. Отстранява своевременно възникнали неизправности във комуникацията, управлението, ел. захранването на вентилационните, хладилните и климатичните инсталации, като отразява същите в оперативния дневник и уведомява прекия си ръководител.

5. Взема решения по технически проблеми и аварийни ситуации, като своевременно информира прекия си ръководител.

6. Води дневник за предаване и приемане на смяната, като отразява състоянието на вентилационните, хладилните и климатичните инсталации.

7. Длъжен е да се запознае в детайли с вентилационните, хладилните и климатичните инсталации.

8. Длъжен е да спазва утвърдените вътрешни инструкции за безопасна работа в дружеството и действащите нормативни актове по електробезопасност, работа със съдове под-налягане и работа с „фреони“.

9. Изпълнява разпорежданията на Изпълнителния директор, Директор дирекция „ПСР”, ръководител отдел „ОВКГиА”, инж. ОВКГ-старши и инженер ОВКГ, които са извън горните функции, но не противоречат на преките служебни задължения и са съобразно притежаваната или по-ниска квалификация.

ОТГОВОРНОСТИ:

1. Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения.

2. Отговаря за изправността и безопасността на обслужваните инсталации и съоръжения.

3. Носи имуществена отговорност за: нарушаване на технологичната дисциплина по КТ, за опазване на поверените му съоръжения и технически средства.

4. Носи отговорност по КТ, КТД, ВПОРЗ, спазване на изискванията на инструкциите по охрана на труда, ПАБ и ЗЗБУТ.

ИЗИСКВАНИЯ:

1. Квалификационни изисквания:

 1. Образование: средно-специално – КВОТ и/или КИПиА и/или хладилна техника и/или Автоматизация на производството и/или еквивалент
 2. Притежание на удостоверение за работа с фреони (документ за правоспособност (сертификат) по чл. 17б, ал. 1 от ЗЧАВ, издаден при условията на чл. 10, параграфи 3 – 5 и 7 на Регламент (ЕС) No 517/2014 и чл. 5, ал . 1 от наредбата по чл. 17, ал. 2 от ЗЧАВ.
 3. Трудов стаж: 3 години - професионален опит в експлоатацията и поддръжката на вентилационни, хладилни и климатични инсталации (в други области на топло-енергетиката ще се счита за предимство в това число – КИПиА и / или  Автоматизация на производството ).
 4. Много добро познаване на устройството на видовете климатично-вентилационни инсталации.
 5. Много добро познаване на принципа на действие на феронови хладилни машини
 6. Познаване на нормативните актове, стандартите за монтаж и експлоатация на топло-енергийно оборудване в сгради.
 7. Практически опит при извършване на ремонтни работи по климатични инсталации.
 8. Познаване на нормативните изисквания, свързани с охрана на труда, електробезопасността и противопожарната безопасност.
 9. Ползване на английски език (на работно ниво) и умения за работа с Microsoft Office и системи за енергиен мениджмънт – ще се считат за предимство.
 10. Препоръчителни – познания по нормативни актове в Гражданската авиация.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:                              

 • Възможност за работа в солидна компания и работа в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.
 • Възможност за работа в сменен режим (със сумирано отчитане на работното време )

Ако това предложение Ви интересува, моля изпратете автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо най-късно до 24.10.2019 г. на адрес: бул. Христофор Колумб №1 или на e-mail адрес: [email protected]

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

За допълнителна информация - тел: 02 937 26 43 - инж. Мартин Сарачинов; 02 937 23 62 – инж. Светозар Узунов