ТЕХНИК - МЕХАНИК ПЪТНИЧЕСКИ РЪКАВ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

ТЕХНИК - МЕХАНИК ПЪТНИЧЕСКИ РЪКАВ

В ДИРЕКЦИЯ „ЛЕТИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЛЕТИТЕ

КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 

1. Отговаря за профилактиката, поддръжката и постоянната експлоатационна готовност на пътническите ръкави и системите към тях – ел. захранване на самолета 400 Hz и система за насочване на самолета.

2. Води отчетност за техническото състояние на обслужваните системи.

3. Отстранява своевременно възникнали неизправности в обслужваните системи, като уведомява „Организатор специализирани летищни системи – инструктор“ и „Инженер, специализирани летищни системи“.

4. Взема решения по технически проблеми и спешни ситуации, като своевременно информира „Организатор специализирани летищни системи – инструктор“ и „Инженер, специализирани летищни системи“.

5. Познава и експлоатира правилно техническите средства за служебно ползване.

6. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

7. Изпълнява нарежданията на Изпълнителния директор, директор дирекция „Летищно осигуряване на полетите“, ръководител отдел „Летищни технологии“, „Организатор специализирани летищни системи – инструктор“ и „Инженер специализирани летищни системи“, които са извън горните функции, не противоречат на преките служебни задължения и са съобразно притежаваната или по - ниска квалификация.

 

ОТГОВОРНОСТИ:

1.Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения.

2. Отговаря за изправността и безопасността на обслужваните системи.

3. Носи отговорност за спазване Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

4. Носи имуществена и дисциплинарна отговорност за техническата безопасност и правилата за здравословни и безопасни условия на труд, за нарушаване на технологичната и трудова дисциплина, за недобросъвестно изпълнение на задълженията по длъжностната характеристика и за нарушение на КТ, КТД, ВПРЗ, ПВТР.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 

1. Квалификационни изисквания:

1.1. Образование: средно – специално (електротехника, електроника или механика);

1.2. Владеене и ползване на чужди езици: английски език – техническо ниво;

1.3. Допълнителна квалификация:

 • Курсове за повишаване на специалната подготовка в областта на електротехниката, изучаване на документация на нововъведена техника;
  1. Изисква се трета квалификационна група за електробезопасност, съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работата по електрообзавеждането с напрежение до 1000 волта“. Периодичност за провеждане на обучение и изпит – през две години.
 1. Професионален опит:

2.1. Трудов стаж: три години подобен професионален опит, първоначално изучаване на спецификите на работното място – два месеца;

2.2. Знания в областта на електротехника, електрическите машини и апарати, електрониката, хидравлика, механика;

2.3. Умения:

 • технически умения;
 • за работа в екип.
 1. Физически и психически здрав.
 2. Лични качества:
 • Бързо реагиране и вземане на решения при дефицит от време;
 • Оперативност, наблюдателност.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:         

 • Възможност за работа в солидна компания и работа в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 22.03.2019 г. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на имейл [email protected] като посочите позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.