СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА ШУМ

От 2017 г. Летище София е „основно летище“ по смисъла на т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) с реализирани повече от 50 000 самолетодвижения за една година. Във връзка с това и в съответствие със ЗЗШОС и Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда бе разработена стратегическа карта за шум за Летище София, одобрена от Министъра на здравеопазването със Заповед № РД-01-228/02.08.2019 г.

За повече информация натиснете ТУК

Съдържание (файлове в PDF и BMP формат):

  • Стратегическа карта за шум за Летище София (СКШ);
  • Сурови изчислителни резултати (база за компилиране на изходните данни от разработената СКШ);
  • КАРНЕТИ – Верификационни контролни измервания;
  • СКШ 24 - LDEN, dB(A);
  • СКШ нощ – LNIGHT, dB(A);
  • СКШ ден - LDAY, dB(A);
  • СКШ вечер – LEVENING, dB(A).