31
Mar

Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включитено и доставка на резервни части и/или компоненти за нуждите на "Летище София" ЕАД по обособени позиции

00533-2020-0011

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

00533-2020-0011

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че с Решение № З-245 от 31.03.2020 г. открива обществена поръчка (публично състезание) с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции

Срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 28.04.2020 г.

Отваряне на оферти – от 14.00 ч. на 29.04.2020 г., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.