31
Mar

ПУБЛИКУВАН ДОГОВОР И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

00533–2019-0043

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-5918/31.03.2020 г., договор и приложения към него по обществена поръчка (публично състезание) с предмет „Доставка на антиобледенителни продукти за обработка на писта за излитане и кацане (ПИК), пътеки за рулиране (ПР), перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на летище София, за срок от една година“, за обособена позиция № 2.

Съобщение към поръчка: