01
Apr

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

00533-2020-0004

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

На 06.04.2020 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, Терминал 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка (публично състезание) с предмет „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А”

 

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Съобщение към поръчка: