16
Apr

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА,ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ

00533–2019-0037

      Обявление за възложена поръчка, Договор № 100-Д-101/31.03.2020 г. и Приложения относно обществена поръчка с предмет  Избор на консултант за изготвяне на Комплексен доклад за оценка за  съответствие със съществените изисквания към строежите в изпълнение на поръчка с предмет:   „Проектиране и изпълнение на площадков водопровод за обект:    „Разтоварище за керосин на „Летище София” ЕАД и упражняване на строителен надзор при изпълнение строително монтажни работи за обект:   „Проектиране и изпълнение на площадков водопровод за обект: „Разтоварище за керосин на „Летище София” ЕАД”

Съобщение към поръчка: