23
Apr

До всички заинтересовани

00533-2020-0009

Съобщение

       На основание  § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.) и във връзка с МУ-4/09.04.2020г. и МУ-5/14.04.2020г. на Агенцията за обществени поръчки, Възложителят внася изменение в обявените срокове за получаване на оферти и тяхното отваряне по обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София“ ЕАД“

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 27.05.2020 г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 28.05.2020 г.

        Решението за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за извършената промяна е изпратено за публикуване, като същото ще бъде достъпно за заинтересованите лица при условията и реда на чл. 36 от Закона за обществените поръчки.

Съобщение към поръчка: