23
Apr

Решение за изменение по обществена поръчка

00533-2020-0011

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че на основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.), и във връзка с МУ-4/09.04.2020 г. и МУ-5/14.04.2020 г. на Агенцията за обществени поръчки, с Решение № З-273 от 23.04.2020 г. извършва изменение по обществена поръчка (публично състезание) с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции, както следва:

Срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 14.05.2020 г.

Отваряне на оферти – от 14.00 ч. на 15.05.2020 г., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.

Съобщение към поръчка: