27
Apr

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

00533-2020-0009

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София“ ЕАД“.

Съобщение към поръчка: