15
Oct

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

"Летище София" ЕАД на основание Заповед № 545/15.10.2014 г. на Изпълнителния директор и Покана Изх. № 100-16410/30.09.2014 г. уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на оферти за изпълнение на частна поръчка с предмет:

,,Специализирани ремонтно-монтажни дейности и доставки във връзка с поддръжката на средства с електрическо задвижване” се удължава с 7 (седем) работни дни.
Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 24.10.2014 година.
Поканата и приложенията към нея могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на летище София  (Покана с дата на публикуване 30.09.2014 г. /по-долу/).
Поканата и приложениеята към нея могат да бъдат получени и в Деловодството на летище София, Терминал 1 - ,,Заминаващи пътници”, административен етаж 2, стая № 25 до 17:00 часа на 24.10.2014 година.
 
За допълнителна информация:
02/9372573, 02/9372312