09
Oct

Избор на доставчик на система за полетен контрол DCS

СЪОБЩЕНИЕ

 „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, на основание Вътрешните правила за планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в „Летище София” ЕАД, във връзка с Покана с изх. №100-13457/06.08.2014 г.,  за събиране на оферти за частна поръчка с предмет: Избор на доставчик на система за полетен контрол DCS”, уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за представяне на оферти се удължава до 17.00 часа на 17.10.2014 г.