07
Oct

Изработка и доставка на фирмени рекламни торбички и пликове

ПОКАНА 

,,Летище София” ЕАД отправя публична покана по чл. 290 от Търговския закон до неопределен кръг търговци за подаване на оферта за изпълнение на частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на фирмени рекламни торбички и пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД”. Краен срок за подаване на оферти: в деловодството на посочения в поканата адрес, не по-късно от 17.00 часа на петнадесетия календарен ден, считано от деня, следващ деня на публикуването на поканата в интернет страницата на възложителя: www.sofia-airport.bg.