30
Sep

Специализирани ремонтно-монтажни дейности и доставки във връзка с поддръжката на средства с електрическо задвижване

ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

,,Летище София” ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон, и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Вътрешните правила за планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в ,,Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашите писмени предложения за изпълнение на частна поръчка с предмет: ,,Специализирани ремонтно-монтажни дейности и доставки във връзка с поддръжката на средства с електрическо задвижване” в съответствие с условията, посочени в документацията за участие, съдържаща пълния текст на поканата и приложенията към нея.

Всеки участник за изпълнител на поръчката трябва да направи предложение за цялостно изпълнение на поръчката. Разделяне на поръчката не се допуска.

Място за изпълнение на доставките: гр. София, 1540, бул. ,,Христофор Колумб” №1, ,,Летище София” ЕАД.

 Срокът за цялостно изпълнение на поръчката (съгласно Техническото задание) е не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от по-късната дата на подписване на договора.

Начин и ред за класиране: оценяем показател за целите на класирането на офертите е ,,най-ниска” предложена цена в лева без ДДС за цялостно изпълнение на поръчката.  

  Получаване на документация за участие: Поканата и приложенията към нея могат да бъдат получени в деловодството на „Летище София” ЕАД, гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 – „Заминаващи пътници”, административен етаж 2, стая № 25, всеки работен ден (от 08.30 до  17.00 часа) до 10 (десет) работни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на поканата на възложителя на сайта на „Летище София” ЕАД: При желание, поканата и приложението към нея могат да бъдат изтеглени и от сайта на „Летище София” ЕАД: (линк Документи по-долу):

Офертите се подават в деловодството на посочения адрес.

За допълнителна информация:

02/9372573, 02/9372312
Краен срок за получаване на документация – до 17:00 часа на 14.10.2014 г.
Краен срок за подаване на оферти – до 17:00 часа на 14.10.2014 г.