11
Jun

Поддръжка и обслужване на грунтовите участъци на летателно поле и зелените площи на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП А на летище София

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

,,Летище София” ЕАД организира процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Поддръжка и обслужване на грунтовите участъци на летателно поле и зелените площи на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП А на летище София”, за срок от четири години.

Срок за закупуване на документация: всеки работен ден до 17:00 часа на 01.07.2014 година.

Срок за подаване на заявление: до 17:00 часа на 11.07.2014 година.

Отваряне на заявленията: от 11:00 часа на 14.07.2014 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.

Цена на документацията: 5 лева с ДДС